Kalendarium Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

1963
Powstanie Terenowego Studium Krakowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie wraz z niewielkim księgozbiorem podręcznym.
1964
Pierwszy biblioteczny etat mgr Jadwigi Orzechowej.
1965
Terenowe Studium WSP w Krakowie Rozporządzeniem Rady Ministrów przekształcone zostaje w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie.
1965
Utworzenie biblioteki uczelnianej WSP w Rzeszowie ; zbiory liczą ponad 50 tys. jednostek; Biblioteka składa się z dwóch oddziałów: Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz Oddziału Udostępniania.
1966-1977
Liczba zbiorów Biblioteki WSP wzrasta wielokrotnie: ponad 190 tys. jednostek, w tym 13 tys. tomów czasopism i 13 tys. jednostek zbiorów specjalnych.
1982
Utworzenie Pracowni Zbiorów Specjalnych i Pracowni Polonistycznej "Pigonianum".
1984
Utworzenie Oddziału Informacji Naukowej.
2001
Na bazie trzech rzeszowskich uczelni: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie rozpoczyna działalność Uniwersytet Rzeszowski. 
Następuje połączenie bibliotek ww. uczelni i powstaje Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z Bibliotekami Wydziałów Ekonomii i Prawa.
2004
Długo oczekiwana (ponad 9 lat) przeprowadzka do nowej siedziby przy ul. Cegielnianej 12 (dzisiaj ul. prof. Stanisława Pigonia 8).
2005
Zamknięcie katalogów kartkowych; organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej "Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich"; start nowej strony www BUR oraz usługi informacyjnej w czasie rzeczywistym "zagadaj nas".
2006
Rozszerzenie licencji na OPACWWW; wprowadzenie opłat za nieterminowy zwrot książek; udostępnienie w Internecie bibliograficznych baz danych opracowywanych w OIN.
2007
Katalog BUR obecny w Karo; start Forum Dyskusyjnego Czytelników i Bibliotekarzy BUR; połączenie Wypożyczalni BUR z dotychczasową Wypożyczalnią Biblioteki Wydziału Prawa.
2008
Otwarcie Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej, połączenie Wypożyczalni BUR z dotychczasową Wypożyczalnią Wydziału Ekonomii; pierwsza Noc Biblioteki UR; wdrożenie nowej wersji systemu Prolib opartego na standardzie MARC21.
2009
Wyposażenie Pracowni Digitalizacji BUR; druga Noc Biblioteki UR; internet bezprzewodowy w całym budynku Biblioteki; zmiana adresu BUR - Biblioteka mieści się teraz przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8; pracownicy BUR kontynuują wyjazdy szkoleniowe w ramach programu Erasmus.
2010
Utworzenie "filii" strony www Biblioteki na Facebooku; internetowa czytelnia książek elektronicznych ibuk.pl dostępna w zbiorach BUR; trzecia Noc Biblioteki UR; LipDub - film promujący Uniwersytet Rzeszowski kręcony w Bibliotece; kontynuacja wyjazdów szkoleniowych pracowników BUR w ramach programu Erasmus.
2011
Otworzenie nowej Czytelni Wydziałów Biologiczno-Rolniczego i Ekonomii w nowoczesnym kompleksie naukowo-dydaktycznym Zalesie; utworzenie mobilnej wersji serwisu BUR, dostosowanej do telefonów i urządzeń mobilnych; uruchomienie nowego, udoskonalonego i wzbogaconego o nowe funkcjonalności portalu Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej; zlikwidowanie "kołowrotów" przy wejściach do czytelni; czwarta Noc Biblioteki UR.
 2012
Ukazanie się pierwszego numeru naukowego, recenzowanego czasopisma pt. "Podkarpackie Studia Biblioteczne”, wydawanego przez Bibliotekę UR i dostępnego w wersji on-line pod adresem http://psb.ur.edu.pl; uruchomienie zdalnego dostępu do wszystkich oferowanych źródeł elektronicznych za pośrednictwem serwera proxy; przeprowadzenie zakrojonego na szeroką skalę badania satysfakcji z usług biblioteczno-informacyjnych, które miało na celu poznanie opinii i oczekiwań czytelników Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
2013
W czytelniach pojawiły się nowoczesne urządzenia, łączące w sobie funkcję ksero, skanera oraz drukarki. Opracowano serwis www zawierający informacje o tych urządzeniach oraz instrukcje ich obsługi.
2014
W bibliotecznym holu pojawił się regał bookcrossingowy - tym samym przystąpiliśmy do znanej na całym świecie akcji, która polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej.
2015
Przywrócono obowiązkowe szkolenie biblioteczne w wersji elektronicznej. Potwierdzenie udziału w szkoleniu studenci składają w dziekanatach. Czytelnia Wydziału Prawa i Administracji została przeniesiona do głównego budynku Biblioteki. W maju odbył się Tydzień Biblioteki UR pod hasłem "Wybieram Bibliotekę".
2016
W 2016 nastąpiła zmiana sposobu windykacji zadłużeń czytelników. Na podstawie Zarządzenia Rektora UR w sprawie wprowadzenia Instrukcji windykacji należności w Uniwersytecie Rzeszowskim. Kontynuowano ogólnopolską akcję "Bookcrossing" na terenie BUR.
2017
Podjęto działania zmierzające do konieczności wprowadzenia adresu e-mail na konto czytelnika. W 2017 r. miała miejsce ocena parametryczna jednostek naukowych, którą po raz pierwszy dokonano drogą elektroniczną poprzez system POL-on.
2018
W 2018 r. kontynuowano subskrypcję różnorodnych platform oferujących książki elektroniczne: Academic Complete oraz polskojęzyczne Ibuk i Nasbi. Kolekcję uzupełniła oferta ebooków w ramach licencji krajowej: Science Direct, Springer i Willey.
2019
W 2019 r. nie wprowadzano znaczących modyfikacji w strukturze organizacyjnej Biblioteki. Nastąpiły zmiany w strukturze lokalowej Biblioteki UR. Decyzją władz UR, zmniejszeniu uległy powierzchnie dwóch agend udostępniania. Z Oddziału Informacji Naukowej została wydzielona część i wynajęta Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej – mieści się tam obecnie jej Czytelnia Czasopism i Zbiorów Chronionych. Konieczne było również oddanie na potrzeby Działu Rekrutacji UR części pomieszczenia Czytelni Medycznej.
2020
Rok 2020 w funkcjonowaniu Biblioteki UR był bardzo trudny ze względu na pandemię koronawirusa Sars-CoV-2. Wprowadzono zmiany dotyczące strategii funkcjonowania Biblioteki, mając na uwadze potrzeby informacyjne całej społeczności akademickiej. Zapoczątkowano szereg rozwiązań mających na celu opanować trudną sytuację, podkreślając tym samym szczególną rolę, jaką w okresie lockdownu powinna odgrywać biblioteka naukowa. Wprowadzono m.in. usługi nieodpłatnego skanowania wybranych fragmentów materiałów ze zbiorów Biblioteki UR, zwiększono zakup e-booków, uproszczono procedury uzyskania dostępu do e-źródeł przez serwer proxy oraz umożliwiono zdalne podbijanie karty obiegowej. Nastąpiło połączenie Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Druków Zwartych oraz Oddziału Opracowania Druków Zwartych w jeden dział: Oddział Gromadzenia i Opracowania Druków Zwartych. Został również powołany Pełnomocnik Dyrektora Biblioteki UR ds. współpracy ze środowiskiem akademickim.
2021
W 2021 kontynuowano wypracowaną w roku 2020 strategię działania w związku z pandemią koronawirusa. Dzięki wdrożonym wcześniej rozwiązaniom w dużej mierze udało się sprostać oczekiwaniom społeczności akademickiej UR, która wymagała od Biblioteki zapewnienia kompleksowej obsługi oraz wygodnego dostępu do materiałów naukowych. Wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki UR: Pracownia Digitalizacyjna została włączona do Oddziału Czasopism i Wydawnictw Ciągłych, a nadzór nad nią objął Kierownik ww. czytelni. Zastępca Dyrektora Biblioteki UR zaczął sprawować nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Oddziałem Gromadzenia i Opracowania Druków Zwartych i Czytelnią Muzyczną oraz nadzór merytoryczny nad Czytelnią Instytutu Archeologii.