Rada Biblioteczna

-A A +A

Zgodnie z artykułem 26 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego - Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora UR.

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
a) przewodniczący - członek Senatu posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, wybrany przez Senat spośród członków Rady,
b) dyrektor i zastępca dyrektora Biblioteki,
c) przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Bibliotece wybrany na ogólnym zebraniu bibliotekarzy,
d) po jednym przedstawicielu każdej rady wydziału spośród nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień doktora,
e) czterech przedstawicieli Biblioteki wybranych na ogólnym zebraniu pracowników,
f) jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego.

W posiedzeniach Rady Bibliotecznej z głosem doradczym uczestniczy jeden przedstawiciel każdego związku zawodowego działają­cego w UR.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
a) opiniowanie kierowanych do Rektora wniosków w sprawach struktury Biblioteki i działalności systemu biblioteczno-informacyjnego,
b) określanie zasad gromadzenia zbiorów,
c) opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki składanych Rektorowi,
d) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.

 

Skład osobowy Rady Bibliotecznej działającej w Uniwersytecie Rzeszowskim:

Przewodniczący:
1. dr hab. prof. UR Robert Pązik
Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii
Członkowie:
2. dr hab. prof. UR Stanisława Kanas - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
3. dr hab. prof. UR Alicja Ungeheuer-Gołąb - Wydział Pedagogiczny
4. dr hab. prof. UR Artur Mordka - Wydział Socjologiczno-Historyczny
5. dr hab. prof. UR Cezary Mitrus - Wydział Biologiczno-Rolniczy
6. dr hab. prof. UR Marlena Makiel-Hędrzak - Wydział Sztuki
7. dr Krzysztof Uściłowski - Wydział Muzyki
8. dr Maria Ziaja - Wydział Wychowania Fizycznego
9. dr Aneta Kowalczyk - Wydział Prawa i Administracji
10. dr n. med. Marek Wojtaszek - Wydział Medyczny
11. dr Jan Wolski - Wydział Filologiczny
12. dr Magdalena Cyrek - Wydział Ekonomiczny
13. dr Grzegorz Jaśkiewicz - przedstawiciel NZZPN
14. mgr Magdalena Mazur - przedstawiciel ZNP - Centrum Sportu i Rekreacji
15. dr Bożena Jaskowska - dyrektor Biblioteki UR
16. mgr Grażyna Sadłowska - z-ca dyrektora Biblioteki UR
17. dr Zenona Krupa - przedstawiciel Bibliotekarzy Dyplomowanych
18. mgr Małgorzata Słowińska-Czurczak - przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
19. mgr Paweł Bednarski - przedstawiciel Biblioteki UR
20. mgr Barbara Drążek - przedstawiciel Biblioteki UR
21. mgr inż. Elżbieta Mazur - przedstawiciel Biblioteki UR
22. mgr Ewa Słuchocka - przedstawiciel Biblioteki UR
23. Bartosz Zdeb - przedstawiciel studentów