Zgodnie z §74 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego - Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora UR.

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą: 
a) Przewodniczący wskazany przez Rektora,
b) dyrektor i zastępca dyrektora Biblioteki UR,
c) nauczyciele akademiccy zatrudnieni w UR jako podstawowym miejscu pracy, wskazani przez Prorektorów ds. Kolegium w liczbie nie większej niż dwóch z każdego Kolegium, zaopiniowani odpowiednio przez Radę Naukową Kolegium i Radę Dydaktyczną Kolegium i powołani przez Rektora,
d) czterech pracowników Biblioteki UR wybrani na ogólnym zebraniu pracowników,
e) student delegowany przez samorząd studencki,
f) doktorant delegowany przez samorząd doktorancki.

Członkowie Rady Bibliotecznej UR powołani są przez Rektora na kadencję Senatu.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
a) opiniowanie  kierowanych do Rektora wniosków w sprawach struktury Biblioteki UR i działalności systemu biblioteczno-informacyjnego,
b) opiniowanie i wnioskowanie zmian regulaminu Biblioteki UR,
c) opiniowanie kandydata na zastępcę dyrektora Biblioteki UR,
d) opiniowanie sprawozdań dyrektora Biblioteki UR składanych Rektorowi,
e) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego,
f) opiniowanie spraw dotyczących Biblioteki UR wniesionych pod obrady przez Rektora, członka Rady Bibliotecznej UR lub dyrektora Biblioteki UR.

Posiedzenia Rady Bibliotecznej UR zwołuje Przewodniczący, nie rzadziej niż 1 raz w roku, z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/5 członków Rady.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Bibliotecznej UR określa regulamin zatwierdzony przez Rektora.
 

Skład osobowy Rady Bibliotecznej działającej w Uniwersytecie Rzeszowskim:

Przewodniczący: 
1. dr hab. Zenon Ożóg, prof. UR
Kolegium Nauk Humanistycznych
Członkowie: 
2. dr hab. Tomasz Koziełło, prof. UR - Kolegium Nauk Społecznych
3. dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR - Kolegium Nauk Medycznych
4. dr  Agata Ćwik - Kolegium Nauk Przyrodniczych
5. mgr Paweł Bednarski - Biblioteka UR
6. mgr Alicja Bułdak - Biblioteka UR
7. mgr Barbara Drążek-Oczoś - Biblioteka UR
8. mgr Ewa Słuchocka - Biblioteka UR
9. mgr Zofia Polak - Biblioteka UR
10. mgr Dominik Ziobro - Biblioteka UR
11. mgr Szymon Głódź - Samorząd Doktorantów UR
12. Kinga Kruczek - Samorząd Studentów UR