Ewaluacja 2022-2025

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane będą kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od nich zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów. A także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa. Rozporządzenie ewaluacyjne jest więc kluczowe w całym systemie zreformowanego szkolnictwa wyższego i nauki.
Ewaluacja jakości działalności naukowej.
 

Akty prawne
Listy/materiały

Wykazy czasopism naukowych i wydawnictw MNiSW i MEiN

Dyscypliny

Dnia 31.01.2023 r. weszła w życie Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
Nowe dyscypliny i zmiana nazw dyscyplin w PBN wg Rozporządzenia z dnia 11 października 2022 r. 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Pytania

1. Czy do ewaluacji można zgłosić wznowienie monografii? 

Czy do ewaluacji będzie można zgłosić (jeśli autor złoży odpowiednie oświadczenie, oczywiście) wznowienie monografii? Chodzi zarówno o kolejne wydanie monografii (np. drugie lub trzecie) tożsame z wydaniem pierwszym, jak i kolejne wydanie, ale zmienione / poprawione / uzupełnione (z wyraźną adnotacją o tym w monografii)?
W ocenie MNiSW kolejne wydania monografii nie spełniają warunków umożliwiających uznanie za osiągnięcie naukowe punktowane w ewaluacji. W przypadku drugiego czy trzeciego wydania (nawet ze zmianami) trudno bowiem uznać, że przedstawiono zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy.
Warunkiem uznania publikacji książkowej za osiągnięcie naukowe uwzględniane w ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotu jest spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [1]. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny aparatem naukowym. 
 Czy w przypadku sytuacji, kiedy nie będzie można zgłosić do ewaluacji wznowień monografii, będzie można zgłosić rozdział opublikowany we wznowieniu (chodzi o monografię pod redakcją), który został w tym wznowieniu opublikowany po raz pierwszy (nie było go we wcześniejszych wydaniach)?
W ocenie MNiSW autorstwo rozdziału monografii może zostać uznane za osiągnięcie w ewaluacji wtedy, gdy cała monografia zostanie uznana za osiągnięcie naukowe uwzględniane w ewaluacji jakości działalności naukowej danego podmiotu. Wskazuje na to zapis w rozporządzeniu w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej [2], mówiący o całkowitej wartości punktowej rozdziału w monografii naukowej. Wynika z niego wprost, że aby rozdział monografii był osiągnięciem punktowanym, musi być częścią punktowanej monografii, a jak wspomniano w odpowiedzi do pytania pierwszego - kolejne wydania monografii nie spełniają warunków umożliwiających uznanie za osiągnięcie naukowe punktowane w ewaluacji. 
Podstawa prawna: 
[1] § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392 oraz z 2020 r. poz. 1352),
[2]§ 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej.

2. Czy do ewaluacji można zgłosić prace z nr DOI publikowane online? 

 W przypadku prac publikowanych w Internecie przed ukazaniem się ich w wersji właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa, ostateczną formą będzie dopiero publikacja w konkretnym wydaniu (oznaczonym rokiem, tomem, numerem, strony/nr artykułu) i w takiej wersji będzie zgłaszana do ewaluacji.
Wg rozporządzenia ws. ewaluacji § 11 ust. 3. liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8 pkt 1 i 3, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa […].
Nr Doi nie jest wyznacznikiem ostatecznej formy publikacji, jest to identyfikator publikacji nadawany najcześciej na początku procesu wydawniczego.

Ewaluacja 2017-2021

Ewaluacja to ocena jakości działalności naukowej, którą przeprowadza się w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie. Przy ocenie bierze się pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących daną dyscyplinę.
Ewaluacja jakości działalności naukowej
Ewaluacja Jakości Działalności Naukowej - przewodnik 
Konstytucja Dla Nauki Ustawa 2.0