Regulamin Oddziału Informacji Naukowej

-A A +A
 1. Z zasobów Oddziału Informacji Naukowej może korzystać użytkownik po okazaniu dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnej legitymacji studenckiej/pracowniczej lub karty bibliotecznej.
 2. W Oddziale Informacji Naukowej można korzystać:
 • z księgozbioru oznaczonego w katalogu adnotacją „inf.” przy sygnaturze,
 • z komputerowych baz danych,
 • z baz online prenumerowanych przez Bibliotekę UR,
 • z zasobów Internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z innych dzieł księgozbioru Biblioteki UR zamówionych do czytelni Informacji Naukowej.
 1. Księgozbiór Oddziału Informacji Naukowej udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek. W miejsce wyjętej z półki książki należy włożyć zakładkę (żółte zakładki w kieszonkach na regałach). Po skorzystaniu wolumin należy pozostawić na stoliku lub u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych
  i elektronicznych.
 3. Korzystający z Informacji Naukowej obowiązani są pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki.
 4. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:
 • stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych,
 • z zasobów Internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych
  i dydaktycznych,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów, a także: dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 1. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.
 2. Użytkownicy Informacji Naukowej mogą korzystać z samoobsługowego skanera, a także wykonywać zdjęcia, przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.
 3. Wysokość opłat za kopiowanie materiałów bibliotecznych i wydruki reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 4. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.
 5. Nie zezwala się na skanowanie wydawnictw wydanych do 1950 r.
 6. Użytkownicy na terenie czytelni mogą korzystać w własnych laptopów.
 7. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni Informacji Naukowej bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.
 8. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię Informacji Naukowej.
 9. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest
  w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.