Regulamin Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych

-A A +A
 1. Z zasobów Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych może korzystać użytkownik, po okazaniu i pozostawieniu dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnej legitymacji studenckiej/pracowniczej lub karty bibliotecznej.
 2. W Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych można korzystać:
 • z księgozbioru oznaczonego w katalogu głównym adnotacją przy sygnaturze: "II cz" (wolny dostęp do półek)
 • z zasobów Internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z innych dzieł księgozbioru Biblioteki UR zamówionych do Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych.
 1. Księgozbiór Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek. W miejsce wyjętej z półki książki należy włożyć zakładkę. Po skorzystaniu książki należy pozostawić na ladzie głównej lub u dyżurnego bibliotekarza. Książki z magazynu należy zamawiać z zaznaczeniem miejsca odbioru "Czytelnia Nauk Humanistycznych i Prawnych".
 2. Pracownicy Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych udzielają informacji bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.
 3. Korzystający z Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych obowiązani są:
 • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki,
 • pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi legitymację studencką/pracowniczą lub kartę biblioteczną.
 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:
 • z zasobów Internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
 • użytkownicy korzystający ze źródeł elektronicznych zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa autorskiego oraz umów licencyjnych. Zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych, a liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów, a także dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania.
 1. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.
 2. Użytkownicy Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych mogą korzystać z samoobsługowego skanera, a także robić zdjęcia, przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.
 3. Wysokość opłaty za odbitki ksero reguluje Zarządzenie Rektora UR.
 4. Nie zezwala się na kserowanie wydawnictw wydanych do 1950 r.
 5. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.
 6. Użytkownicy na terenie czytelni mogą korzystać w własnych laptopów.
 7. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.
 8. Pracownicy Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię.
 9. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.