Regulamin Czytelni Muzycznej

-A A +A

1. Czytelnia Muzyczna wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego i struktury Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. W Czytelni Muzycznej można korzystać z:

 • książek,
 • czasopism,
 • zbiorów płyt (CD, analogowych),
 • taśm,
 • nut.

3. Prawo do korzystania ze zbiorów Czytelni mają:

 • pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • nauczyciele i uczniowe szkół muzycznych w Rzeszowie - wyłącznie na miejscu,

4. Pracownicy i studenci Instytutu Muzyki UR mogą wypożyczać podręczniki potrzebne na zajęcia dydaktyczne (nie dłużej jak na semestr).

5. Użytkownicy Czytelni są zobowiązani do:

 • pozostawiania w szatni wierzchniego okrycia, toreb, teczek itp.,
 • okazania dyżurnemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej lub innego dokumentu,
 • wpisania się do zeszytu odwiedzin,
 • zgłaszania zauważonych uszkodzeń lub braków w wykorzystanych materiałach.

6. W przypadku zniszczenia części lub całości udostępnionych materiałów, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a w przypadku braku takiej możliwości wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej przez Komisję ds. Wyceny i Selekcji Księgozbioru BUR.

7. Materiały gromadzone w Czytelni Muzycznej ze względu na specyficzną formę wydawniczą, muszą być przechowywane w określonych warunkach, a użytkownicy są zobowiązani do szczególnie delikatnego obchodzenia się z nimi.

8. Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu i poleceń bibliotekarza.

9. Roztrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.