Regulamin Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej

-A A +A
 1. Z zasobów Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej może korzystać użytkownik, po okazaniu i pozostawieniu aktualnej legitymacji elektronicznej lub karty u dyżurnego bibliotekarza.
 2. W Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej można korzystać:
 • z księgozbioru oznaczonego w katalogu głównym adnotacją przy sygnaturze: "I cz" (wolny dostęp do półek) "cz" (książki znajdujące się w magazynie),
 • z zasobów Internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z innych dzieł księgozbioru Biblioteki UR zamówionych do Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej.
 1. Księgozbiór Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek. W miejsce wyjętej z półki książki należy włożyć zakładkę. Po skorzystaniu książki należy pozostawić na stolikach lub u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Książki z adnotacją "cz" należy zamawiać z magazynu z zaznaczeniem miejsca odbioru "Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza".
 3. Pracownicy Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej udzielają informacji bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.
 4. Korzystający z Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej obowiązani są:
 • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki,
 • pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi legitymację elektroniczną lub kartę.
 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:
 • stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych,
 • użytkownicy korzystający ze źródeł elektronicznych zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa autorskiego oraz umów licencyjnych. Zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych, a liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej,
 • z zasobów Internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
 • wszyscy użytkownicy wnoszą opłaty za wydruki komputerowe, zgodnie z zarządzeniem Rektora UR,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów, a także dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 1. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.
 2. Użytkownicy Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej mogą korzystać z samoobsługowego ksero i skanera, a także robić zdjęcia, przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami. Wysokość opłaty za odbitki ksero reguluje Zarządzenie Rektora UR.
 3. Nie zezwala się na kserowanie wydawnictw wydanych do 1950 r.
 4. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.
 5. Użytkownicy na terenie czytelni mogą korzystać w własnych laptopów.
 6. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.
 7. Pracownicy Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię.
 8. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.