1. Z zasobów Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej może korzystać użytkownik, po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej/pracowniczej lub karty bibliotecznej.

2. W Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej można korzystać:

 • z księgozbioru oznaczonego w katalogu głównym adnotacją przy sygnaturze: "I cz" (wolny dostęp do półek),
 • z zasobów internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z komputerowych baz danych,
 • z baz online prenumerowanych przez Bibliotekę UR,
 • z innych dzieł księgozbioru Biblioteki UR zamówionych do Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej.

3. Księgozbiór Czytelni Nauk Humanistycznych i Prawnych udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek. W miejsce wyjętej z półki książki należy włożyć zakładkę. Po skorzystaniu, książki należy pozostawić na ladzie głównej lub u dyżurnego bibliotekarza. Książki z adnotacją "cz" należy zamawiać z magazynu z zaznaczeniem miejsca odbioru "Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza".

4. Pracownicy Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej udzielają informacji bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.

5. Korzystający z Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej obowiązani są pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki.

6. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:

 • stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych,
 • użytkownicy korzystający ze źródeł elektronicznych zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa autorskiego oraz umów licencyjnych, a liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej,
 • z zasobów internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów, a także dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
 • w przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.

7. Użytkownicy Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej mają możliwość skanowania i robienia zdjęć przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.

8. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku, gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.

9. Użytkownicy na terenie Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej mogą korzystać w własnych laptopów.

10. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.

11. Pracownicy Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię.

12. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.