Regulamin Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej

-A A +A
 1. Z zasobów Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej może korzystać użytkownik, po okazaniu i pozostawieniu aktualnej legitymacji elektronicznej lub karty u dyżurnego bibliotekarza.
 2. W Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej można korzystać:
 • z księgozbioru oznaczonego w katalogu głównym adnotacją przy sygnaturze: "I cz" (wolny dostęp do półek) "cz" (książki znajdujące się w magazynie),
 • z zasobów Internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z innych dzieł księgozbioru Biblioteki UR zamówionych do Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej.
 1. Księgozbiór Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek. W miejsce wyjętej z półki książki należy włożyć zakładkę. Po skorzystaniu książki należy pozostawić na stolikach lub u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Książki z adnotacją "cz" należy zamawiać z magazynu z zaznaczeniem miejsca odbioru "Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza".
 3. Pracownicy Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej udzielają informacji bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.
 4. Korzystający z Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej obowiązani są:
 • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki,
 • pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi legitymację elektroniczną lub kartę.
 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:
 • stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych,
 • użytkownicy korzystający ze źródeł elektronicznych zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa autorskiego oraz umów licencyjnych. Zabronione jest drukowanie i kopiowanie całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych, a liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej,
 • z zasobów Internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów, a także dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 1. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.
 2. Użytkownicy Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej mogą korzystać z samoobsługowego skanera, a także robić zdjęcia, przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami. 
 3. Nie zezwala się na kserowanie wydawnictw wydanych do 1950 r.
 4. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.
 5. Użytkownicy na terenie czytelni mogą korzystać w własnych laptopów.
 6. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.
 7. Pracownicy Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię.
 8. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.