I. KORZYSTANIE Z CZYTELNI

1. Do korzystania ze zbiorów Czytelni Kampus Zalesie uprawnia Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS), Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD) i Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP) pełniące funkcję karty bibliotecznej, po ich aktywacji w punkcie „Karty biblioteczne” oraz Elektroniczna Karta Biblioteczna (EKB), po wyrobieniu jej przez uprawnione osoby w punkcie „Karty biblioteczne” (mieszczącym się w budynku głównym Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ul. Prof. Stanisława Pigonia 8).

2. W Czytelni Kampus Zalesie można korzystać:

 • z księgozbioru oznaczonego w katalogu adnotacją "Ecz" przy sygnaturze,
 • z czasopism bieżących z danego roku,
 • ze zbioru czasopism archiwalnych,
 • z zasobów internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z komputerowych baz danych,
 • z baz online prenumerowanych przez Bibliotekę UR.

3. Księgozbiór wydawnictw zwartych udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek i z magazynu po zamówieniu w katalogu online z zaznaczeniem miejsca odbioru „Czytelnia Kampus Zalesie”. Po skorzystaniu, książki należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza.

4. Księgozbiór wydawnictw ciągłych udostępniany jest z magazynu po złożeniu zamówienia.

5. Pracownicy Czytelni Kampus Zalesie udzielają informacji bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.

6. Korzystający z Czytelni Kampus Zalesie obowiązani są pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki.

7. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:

 • stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych,
 • użytkownicy korzystający ze źródeł elektronicznych zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa autorskiego oraz umów licencyjnych, a liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej,
 • z zasobów internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów, a także dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
 • w przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk.

8. Użytkownicy Czytelni Kampus Zalesie mają możliwość skanowania i robienia zdjęć przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.

9. Użytkownicy na terenie Czytelni Kampus Zalesie mogą korzystać w własnych laptopów.

10. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku, gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.

11. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb Czytelni Kampus Zalesie.

12. Pracownicy Czytelni Kampus Zalesie uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię.

II. WYPOŻYCZANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

13. Część księgozbioru Czytelni Kampus Zalesie, a zwłaszcza księgozbioru wieloegzemplarzowego, przeznaczona jest do wypożyczenia.

14. Prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych przysługuje użytkownikom zgodnie z Regulaminem Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BUR).

15. Łączny limit wypożyczeń i terminy zwrotów określają zapisy Regulaminu Wypożyczalni BUR przy ul. Prof. Stanisława Pigonia 8.

16. Użytkownik może trzykrotnie prolongować wypożyczoną książkę, jeżeli nie została dokonana jej rezerwacja, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu. Prolongaty można dokonać samodzielnie poprzez katalog internetowy lub bezpośrednio u bibliotekarza.

17. Terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych obowiązuje w jednakowym stopniu wszystkich użytkowników.

18. Za nieterminowy zwrot książek pobierane są opłaty zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR.

19. Użytkownik może wypożyczać książki po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.

20. Absolwenci i pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego odchodzący z Uczelni oraz pozostali użytkownicy z chwilą utraty statusu osoby uprawnionej do wypożyczenia zbiorów powinni uzyskać potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką (po zwrocie wszystkich książek i uregulowaniu zobowiązań finansowych).

21. Czas realizacji zamówień wynosi ok. pół godziny. W okresie natężonego ruchu czytelniczego czas realizacji może ulec wydłużeniu.

22. Zamawianie książek odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez internet lub z terminala bibliotecznego.

23. Zamówione książki należy odbierać najpóźniej do trzech dni roboczych od daty zamówienia, po tym terminie są odsyłane do magazynu.

24. Poza Bibliotekę nie wypożycza się książek w złym stanie technicznym.

25. Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan wypożyczonych pozycji i ich terminowy zwrot.

26. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki użytkownik zobowiązany jest zgłosić się do Wypożyczalni BUR ul. Prof. Stanisława Pigonia 8 w celu uregulowania zaległości zgodnie z Regulaminem BUR.

III. PRZEPISY KOŃCOWE

27. Użytkownik niestosujący się do przepisów ujętych w Regulaminie może być okresowo, a w wyjątkowych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki UR.

28. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.