Regulamin Czytelni Czasopism

-A A +A
 1. Z zasobów Czytelni Czasopism może korzystać użytkownik, po okazaniu i pozostawieniu aktualnej karty bibliotecznej, legitymacji studenckiej lub pracowniczej u dyżurnego bibliotekarza.
 2. W Czytelni Czasopism można korzystać:
 • z czasopism bieżących z danego roku,
 • ze zbioru czasopism archiwalnych,
 • z baz online prenumerowanych przez Bibliotekę UR,
 • z zasobów Internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z książek zamówionych z Wypożyczalni,
 • z książek zamówionych poprzez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.
 1. Księgozbiór Czytelni Czasopism udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek, a księgozbiór archiwalny po zamówieniu.
 2. Pracownicy Czytelni Czasopism udzielają informacji bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.
 3. Korzystający z Czytelni Czasopism obowiązani są:
 • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki,
 • pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi kartę biblioteczną, legitymację studencką lub pracowniczą.
 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:
 • stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych,
 • z zasobów Internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów; zabrania się instalowania innych programów, a także: dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 1. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.
 2. Użytkownicy Czytelni Czasopism mogą korzystać z samoobsługowego skanera, a także robić zdjęcia, przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.
 3. Nie zezwala się na kserowanie wydawnictw wydanych do 1950 r. oraz dużych formatów gazetowych.
 4. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku, gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.
 5. Wysokość opłaty za odbitki ksero reguluje Zarządzenie Rektora UR.
 6. Użytkownicy na terenie czytelni mogą korzystać w własnych laptopów.
 7. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.
 8. Pracownicy Czytelni Czasopism uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię.
 9. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.