1. Z zasobów Czytelni Czasopism może korzystać użytkownik, po okazaniu dyżurującemu bibliotekarzowi aktualnej legitymacji studenckiej/pracowniczej lub karty bibliotecznej.

2. W Czytelni Czasopism można korzystać:

 • z czasopism bieżących z danego roku,
 • ze zbioru czasopism archiwalnych
 • z zasobów internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z komputerowych baz danych,
 • z baz online prenumerowanych przez Bibliotekę UR,
 • z innych dzieł księgozbioru Biblioteki UR zamówionych do Czytelni Czasopism.

3. Księgozbiór Czytelni Czasopism udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek, a księgozbiór archiwalny po zamówieniu.

4. Pracownicy Czytelni Czasopism udzielają informacji bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.

5. Korzystający z Czytelni Czasopism obowiązani są pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki.

6. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:

 • stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych,
 • użytkownicy korzystający ze źródeł elektronicznych zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa autorskiego oraz umów licencyjnych, a liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej,
 • z zasobów internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów, a także dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych,
 • w przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.

7. Użytkownicy Czytelni Czasopism mają możliwość skanowania i robienia zdjęć przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.

8. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku, gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.

9. Użytkownicy na terenie Czytelni Czasopism mogą korzystać w własnych laptopów.

10. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb Czytelni Czasopism bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.

11. Pracownicy Czytelni Czasopism uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię.

12. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.