Regulamin Wypożyczalni Międzybibliotecznej

-A A +A

I. SPROWADZANIE MATERIAŁÓW Z INNYCH BIBLIOTEK

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BUR umożliwia korzystanie w celach naukowych i dydaktycznych ze zbiorów innych bibliotek krajowych i zagranicznych.
 2. Do korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR uprawnieni są:
 • pracownicy oraz emerytowani pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • doktoranci UR
 • studenci UR studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
 1. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadza się:
 • z bibliotek krajowych – materiały biblioteczne, których nie ma w zbiorach BUR oraz w innych bibliotekach na terenie Rzeszowa,
 • z bibliotek zagranicznych – materiały biblioteczne, których nie ma w zbiorach bibliotek krajowych.
 1. Warunkiem korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR jest posiadanie aktualnej legitymacji studenckiej/pracowniczej lub karty bibliotecznej oraz brak jakichkolwiek zaległości wobec Biblioteki UR.
 2. W celu złożenia zamówienia w Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR należy aktywować konto, wypełniając elektroniczny formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej BUR.
 3. Zamówienia do Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR, zawierające dokładne dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji należy składać wyłącznie za pośrednictwem modułu Wypożyczalni Międzybibliotecznej, dostępnego na koncie systemu OPAC każdego aktywnego czytelnika.
 4. W przypadku zamówienia zawierającego niepełne dane bibliograficzne Wypożyczalnia Międzybiblioteczna BUR zastrzega sobie prawo jego anulowania.
 5. Komunikacja pomiędzy pracownikami Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR a czytelnikami, dotycząca statusu zamówienia i kosztów jego realizacji odbywa się poprzez moduł Wypożyczalni Międzybibliotecznej w systemie OPAC oraz drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez czytelnika w momencie wypełniania formularza rejestracyjnego.
 6. Koszty wykonania kopii zamawianych materiałów bibliotecznych oraz odesłania sprowadzonych książek ponosi czytelnik. Wysokość opłat reguluje Zarządzenie Rektora UR. 
 7. Wszelkie opłaty wynikające z korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR pobierane są w Punkcie Wydawania Kart BUR.
 8. Opłaty wymienione w pkt 9 powinny być uiszczone w przeciągu dwóch tygodni od momentu uzyskania przez czytelnika informacji o naliczonych kosztach.
 9. Kopie zamówionych artykułów odbierane są w Czytelni Czasopism Naukowych BUR lub przesyłane drogą elektroniczną, po dokonaniu opłaty zgodnie z wysokością ustaloną przez bibliotekę wysyłającą.
 10. Materiały sprowadzone z innych bibliotek udostępnia się czytelnikom Biblioteki UR tylko na miejscu: książki - w Czytelni Czasopism Naukowych BUR, a mikrofilmy - w Pracowni Zbiorów Specjalnych. Długość okresu udostępnienia określa biblioteka wypożyczająca materiały.
 11. Wniosek o ewentualne przedłużenie terminu zwrotu zamówionych materiałów bibliotecznych, czytelnik powinien złożyć w Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR co najmniej tydzień przed jego upływem. Możliwość przedłużenie okresu wypożyczenia nie dotyczy materiałów bibliotecznych sprowadzonych z bibliotek zagranicznych.
 12. Odbiór bezzwrotnych materiałów bibliotecznych przez czytelnika nastąpić musi w przeciągu 4 tygodni od momentu uzyskania przez niego informacji o zrealizowanym zamówieniu.
 13. Nie odebranie zamawianych materiałów bibliotecznych uniemożliwia ponowne ich zamówienie oraz przyjęcie do realizacji nowych zamówień.
 14. W przypadku szczególnego naruszenia zasad korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR przez czytelnika, Biblioteka UR zastrzega sobie prawo dezaktywacji jego konta.

II. WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW WŁASNYCH

 1. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego wypożycza zbiory własne i zbiory bibliotek wydziałowych innym bibliotekom krajowym i zagranicznym.
 2. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych nie są udostępniane:
 • dzieła rzadkie i szczególnie chronione,
 • zbiory specjalne,
 • pozycje wydane do 1950 r. (włącznie),
 • dzieła znajdujące się w księgozbiorach podręcznych czytelni,
 • wydawnictwa encyklopedyczne, słownikowe, bibliograficzne i wydawnictwa informacyjne,
 • gazety i czasopisma,
 • dokumenty uszkodzone, wymagające konserwacji.
 1. W uzasadnionych przypadkach, wymagających indywidualnego rozpatrzenia, materiały mogą zostać wypożyczone.
 2. W celu skorzystania z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR, biblioteka partnerska dokonuje zgłoszenia wypełniając elektroniczny formularz rejestracji dostępny na stronie internetowej Biblioteki UR.
 3. Do realizacji zamówień bibliotek partnerskich przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną BUR przyjmowane są tylko zgłoszenia złożone poprzez moduł Wypożyczalni Międzybibliotecznej dostępny na koncie biblioteki partnerskiej w systemie OPAC.
 4. Komunikacja pomiędzy pracownikami Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR a bibliotekami partnerskimi dotyczącą statusu zamówienia i kosztów jego realizacji odbywa się poprzez moduł Wypożyczalni Międzybibliotecznej w systemie OPAC dla bibliotek partnerskich oraz drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez bibliotekę partnerską w momencie wypełniania formularze rejestracyjnego.
 5. Biblioteka partnerska jest zobowiązana do pełnego zabezpieczenia wypożyczanego dzieła oraz odpowiada za jego ewentualne uszkodzenie lub utratę.
 6. Książki z księgozbioru BUR udostępniane są bibliotekom partnerskim na okres czterech tygodni. Biblioteka UR zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu udostępnienia książek.
 7. Biblioteka UR wykonuje odpłatnie kopie artykułów z czasopism lub fragmentów publikacji zgodnie z obowiązującym prawem autorskim oraz wymogami licencji dotyczących użytkowania źródeł elektronicznych.
 8. Wysokość opłat zamawianych przez biblioteki partnerskie materiałów bibliotecznych i koszty wysyłki reguluje Zarządzenie Rektora UR.
 9. W przypadku szczególnego naruszenia zasad korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej BUR przez bibliotekę partnerską Biblioteka UR zastrzega sobie prawo dezaktywacji jej konta.