Rada Biblioteczna

-A A +A

Zgodnie z artykułem 26 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego - Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora UR.

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
a) przewodniczący - członek Senatu posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, wybrany przez Senat spośród członków Rady,
b) dyrektor i zastępca dyrektora Biblioteki,
c) przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Bibliotece wybrany na ogólnym zebraniu bibliotekarzy,
d) po jednym przedstawicielu każdej rady wydziału spośród nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień doktora,
e) czterech przedstawicieli Biblioteki wybranych na ogólnym zebraniu pracowników,
f) jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego.

W posiedzeniach Rady Bibliotecznej z głosem doradczym uczestniczy jeden przedstawiciel każdego związku zawodowego działają­cego w UR.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
a) opiniowanie kierowanych do Rektora wniosków w sprawach struktury Biblioteki i działalności systemu biblioteczno-informacyjnego,
b) określanie zasad gromadzenia zbiorów,
c) opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki składanych Rektorowi,
d) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.

 

Skład osobowy Rady Bibliotecznej działającej w Uniwersytecie Rzeszowskim:

Przewodniczący:
1. dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj
Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii
Członkowie:
2. dr hab. prof. UR Stanisława Kanas - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
3. dr hab. prof. UR Artur Mordka– Wydział Socjologiczno-Historyczny
4. dr hab. prof. UR Alicja Ungeheuer-Gołąb – Wydział Pedagogiczny
5. dr hab. prof. UR Marlena Makiel-Hędrzak – Wydział Sztuki
6. dr Magdalena Cyrek – Wydział Ekonomiczny
7. dr Aneta Kowalczyk – Wydział Prawa i Administracji
8. dr Krzysztof Uściłowski – Wydział Muzyki
9. dr Jan Wolski – Wydział Filologiczny
10. dr Maria Ziaja – Wydział Wychowania Fizycznego
11. mgr Magdalena Mazur – przedstawiciel ZNP - Centrum Sportu i Rekreacji
12. dr Bożena Jaskowska – dyrektor Biblioteki UR
13. mgr Grażyna Sadłowska – z-ca dyrektora Biblioteki UR
14. mgr Paweł Bednarski - przedstawiciel Biblioteki UR
15. mgr Barbara Drążek - przedstawiciel Biblioteki UR
16. dr Zenona Krupa – przedstawiciel Bibliotekarzy Dyplomowanych
17. mgr inż. Elżbieta Mazur – przedstawiciel Biblioteki UR
18. mgr Małgorzata Słowińska-Czurczak – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
19. Bartosz Zdeb – przedstawiciel studentów