Rada Biblioteczna

-A A +A

Zgodnie z artykułem 26 Statutu Uniwersytetu Rzeszowskiego - Rada Biblioteczna jest organem opiniodawczym Rektora UR.

W skład Rady Bibliotecznej wchodzą:
a) przewodniczący - członek Senatu posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, wybrany przez Senat spośród członków Rady,
b) dyrektor i zastępca dyrektora Biblioteki,
c) przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnionych w Bibliotece wybrany na ogólnym zebraniu bibliotekarzy,
d) po jednym przedstawicielu każdej rady wydziału spośród nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej stopień doktora,
e) czterech przedstawicieli Biblioteki wybranych na ogólnym zebraniu pracowników,
f) jeden student delegowany przez uczelniany organ samorządu studenckiego.

W posiedzeniach Rady Bibliotecznej z głosem doradczym uczestniczy jeden przedstawiciel każdego związku zawodowego działają­cego w UR.

Do kompetencji Rady Bibliotecznej należy:
a) opiniowanie kierowanych do Rektora wniosków w sprawach struktury Biblioteki i działalności systemu biblioteczno-informacyjnego,
b) określanie zasad gromadzenia zbiorów,
c) opiniowanie sprawozdań dyrektora biblioteki składanych Rektorowi,
d) wyrażanie opinii w innych sprawach dotyczących systemu biblioteczno-informacyjnego.

 

Skład osobowy Rady Bibliotecznej działającej w Uniwersytecie Rzeszowskim:

Przewodniczący:
1. dr hab. prof. UR Paweł Sierżęga
Wydział Socjologiczno-Historyczny
Członkowie:
2. dr Maria Bosak
Wydział Prawa
3. dr Bartłomiej Czarnota
Wydział Wychowania Fizycznego
4. dr hab. prof. UR Mariola Hoszowska
Wydział Socjologiczno-Historyczny
5. dr inż. Małgorzata Lechwar
Wydział Ekonomii
6. dr hab. prof. UR Łukasz Łuczaj
Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii
7. prof. dr hab. UR Jan Maciuch
Wydział Sztuki
8. dr hab. prof. UR Andrzej Rozwałka
Wydział Socjologiczno-Historyczny
9. dr hab. prof. UR Alicja Ungeheuer-Gołąb
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny
10. dr Jan Wolski
Wydział Filologiczny
11. Dr hab. prof. UR Mirosława Zima
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
12. Dr Bożena Jaskowska
dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
13. Mgr Grażyna Sadłowska
z-ca dyrektora BUR
14. Mgr Kinga Pomes
przedstawiciel bibliotekarzy dyplomowanych, BUR
15. Mgr Paweł Bednarski
przedstawiciel BUR
16. Mgr inż. Elżbieta Mazur
przedstawiciel BUR
17. Mgr Ewa Słuchocka
przedstawiciel BUR
18. Mgr Małgorzata Słowińska-Czurczak
przedstawiciel NSZZ „Solidarność"
19. Monika Mędzela
przedstawiciel studentów