Regulamin Wypożyczalni

-A A +A

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych przysługuje:

 • pracownikom, studentom, słuchaczom Studium Języka Polskiego, studiów doktoranckich i podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • pracownikom i studentom Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie,
 • emerytowanym pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego i słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku UR.

II. WYPOŻYCZANIE

2. Do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Biblioteki UR uprawnia elektroniczna karta biblioteczna jak również elektroniczna legitymacja studencka i elektroniczna legitymacja pracownicza pełniące funkcję karty bibliotecznej, po ich aktywacji w punkcie „Karty biblioteczne”.

3. Warunki otrzymania uprawnień do wypożyczania książek:

 • studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego - po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej,
 • studenci innych uczelni w wymienionych w pkt. 1 - po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej, indeksu i dowodu osobistego,
 • słuchacze Studium Języka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego - po okazaniu aktualnej legitymacji,
 • studenci studiów III stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego - po okazaniu dowodu osobistego i aktualnej legitymacji,
 • absolwenci studiów III stopnia, którzy mają otwarty przewód doktorski (potwierdzenie na podstawie list z dziekanatu) - po okazaniu dowodu osobistego oraz podpisaniu zobowiązania,
 • słuchacze studiów podyplomowych UR - po okazaniu dowodu osobistego i zaświadczenia o studiowaniu (zgodnie z umową pomiędzy BUR a organizatorem Studiów Podyplomowych),
 • pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego - po okazaniu dowodu osobistego i elektronicznej legitymacji pracowniczej lub po okazaniu dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w uczelni,
 • słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku - po okazaniu legitymacji UTW i dowodu osobistego,
 • pracownicy innych uczelni wymienionych w pkt. 1 - po okazaniu dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w macierzystej uczelni.

4. Elektronicznej karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. W wyjątkowych przypadkach obowiązuje pisemne upoważnienie.

5. Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia Wypożyczalni o zagubieniu elektronicznej karty bibliotecznej, zmianie danych osobowych oraz miejsca zamieszkania. Wszelkie skutki niepowiadomienia obciążają czytelnika.
6. Limity wypożyczeń i terminy zwrotów:

 • pracownicy UR - 40 wol. na okres 1 roku,
 • studenci lat I-II studiów I stopnia, I-III lat studiów 5-letnich, słuchacze studiów podyplomowych oraz Studium Języka Polskiego - 10 wol. na okres 13 tygodni,
 • studenci III roku studiów I stopnia, I-II roku studiów II stopnia, studenci IV-V roku studiów 5-letnich (po okazaniu indeksu z wpisem na dany semestr, lub zaświadczenia z dziekanatu) oraz studiów III stopnia - 20 wol. na okres 13 tygodni,
 • członkowie Parlamentu Studenckiego - 20 lub 40 wol. (w zależności od statusu) na okres 13 tygodni (po okazaniu legitymacji parlamentarzysty),
 • emerytowani pracownicy UR, słuchacze UTW, studenci i pracownicy innych uczelni wymienionych w pkt. 1 - 5 wol. na okres 13 tygodni.

7. Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczoną książkę, jeżeli nie została dokonana jej rezerwacja, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu. Prolongaty można dokonać samodzielnie poprzez katalog internetowy lub bezpośrednio u bibliotekarza.

8. Terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych obowiązuje w jednakowym stopniu wszystkich czytelników.

9. Za nieterminowy zwrot książek pobierane są opłaty zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR.

10. Opłaty należy uregulować w punkcie „Karty Biblioteczne” w holu Biblioteki UR lub w Czytelni Wydziału Biologiczno-Rolniczego i Ekonomicznego (Campus Zalesie).
11. Czytelnik z zadłużeniem książkowym lub finansowym nie może wypożyczać książek.
12. Pracownicy odchodzący z Uczelni i absolwenci powinni uzyskać potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką na karcie obiegowej (po zwrocie wszystkich książek i uregulowaniu zobowiązań finansowych). Przy podbiciu karty obiegowej wymagane jest okazanie dowodu osobistego.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

13. Czas realizacji zamówień wynosi ok. pół godziny, a w okresie natężonego ruchu czytelniczego może ulec wydłużeniu.
14. Zamawianie książek odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez katalog OPAC dostępny przez Internet lub z terminali w Bibliotece UR.
15. Zamówione książki należy odbierać najpóźniej do trzech dni od daty realizacji (łącznie z sobotami roboczymi). Po tym terminie odsyłane są do magazynu.
16. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

 • książek wydanych przed 1939 r.,
 • książek w złym stanie technicznym.
   

IV. ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE KSIĄŻKI

17. Korzystający ze zbiorów Wypożyczalni ponoszą odpowiedzialność za stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot.
18. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić identyczny egzemplarz.
19. W przypadku braku możliwości zwrotu identycznego egzemplarza obowiązuje wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej przez Komisję d.s. Wyceny i Selekcji Księgozbioru, lub odkupienie innego tytułu wskazanego przez Komisję.
 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

20. Czytelnik niestosujący się do przepisów ujętych w Regulaminie Wypożyczalni może być okresowo, a w wyjątkowych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni.

21. W kwestiach spornych decyzja należy do Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.