Regulamin Wypożyczalni

-A A +A

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

 1. Prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych przysługuje:
 • pracownikom, studentom, doktorantom, słuchaczom Studium Języka Polskiego i studiów podyplomowych Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • emerytowanym pracownikom Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • pracownikom i studentom Politechniki Rzeszowskiej,
 • pracownikom i studentom Wyższego Seminarium Duchownego (WSD) w Rzeszowie i Instytutu Teologiczno-Pastoralnego (ITP) w Rzeszowie,
 • innym instytucjom na podstawie umowy zawartej z Biblioteką,
 • innym czytelnikom na podstawie indywidualnej zgody Dyrekcji BUR

II. WYPOŻYCZANIE

 1. Do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni Biblioteki UR uprawnia Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS), Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD) i Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP) pełniące funkcję karty bibliotecznej, po ich aktywacji w punkcie „Karty biblioteczne”, jak również Elektroniczna Legitymacja Biblioteczna (ELB), po wyrobieniu jej przez uprawnione osoby w punkcie „Karty biblioteczne”.
 2. Warunki otrzymania uprawnień do wypożyczania książek:
 • studenci studiów I - II stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego - po okazaniu aktualnej elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS),
 • studenci studiów III stopnia Uniwersytetu Rzeszowskiego - po okazaniu aktualnej elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD),
 • słuchacze Studium Języka Polskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego - po okazaniu aktualnej legitymacji,
 • słuchacze studiów podyplomowych UR - po okazaniu zaświadczenia o studiowaniu (zgodnie z umową pomiędzy BUR a organizatorem Studiów Podyplomowych) i dowodu osobistego,      
 • pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego zatrudnieni na umowę o pracę - po okazaniu elektronicznej legitymacji pracowniczej (ELP) i dowodu osobistego,
 • pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego zatrudnieni na umowę o dzieło i umowę zlecenie - po okazaniu elektronicznej legitymacji pracowniczej (ELP) i dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w uczelni  oraz dowodu osobistego,  
 • słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku - po okazaniu aktualnej legitymacji UTW i dowodu osobistego,
 • studenci innych uczelni wymienionych w pkt. 1 - po okazaniu aktualnej legitymacji studenckiej i dowodu osobistego,
 • pracownicy innych uczelni wymienionych w pkt. 1:
  • WSD i ITP - po okazaniu dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w uczelni (Poręczenie wydane przez Bibliotekę WSD i ITP) i dowodu osobistego,
  • PRz - po okazaniu dokumentu potwierdzającego zatrudnienie w uczelni (Poręczenie wydane przez Bibliotekę PRz) i dowodu osobistego.
 1. Elektronicznej legitymacji studenckiej oraz ELD/ELP/ELB nie wolno odstępować innym osobom. W wyjątkowych przypadkach obowiązuje pisemne upoważnienie.     
 2. Czytelnik zobowiązany jest do powiadomienia Wypożyczalni o zagubieniu  elektronicznej legitymacji studenckiej lub ELD/ELP/ELB, zmianie danych osobowych oraz miejsca zamieszkania. Wszelkie skutki niepowiadomienia obciążają czytelnika.  
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za podany błędnie adres e-mail. Z uwagi na złożoność procesu dostarczania poczty elektronicznej i brak wpływu na wiele jego etapów leżących poza biblioteczną strukturą informatyczną, BUR nie ponosi również odpowiedzialności za ew. przypadki nieotrzymania przez czytelnika e-maili.
 4. Blokada konta bibliotecznego następuje w przypadku: 
 • trzykrotnego błędnego logowania do systemu OPAC,
 • braku aktywności na koncie bibliotecznym powyżej jednego roku.
 1. Limity wypożyczeń i terminy zwrotów:
 • pracownicy UR - 50 wol. na okres 1 roku,
 • studenci lat I-II studiów I stopnia, I-III lat studiów 5-letnich, słuchacze studiów podyplomowych oraz Studium Języka Polskiego - 20 wol. na okres 13 tygodni,
 • studenci III roku studiów I stopnia, I-II roku studiów II stopnia, studenci IV-V roku studiów 5-letnich (po okazaniu indeksu z wpisem na dany semestr lub zaświadczenia z dziekanatu) oraz studiów III stopnia - 30 wol. na okres 13 tygodni,
 • studenci studiujący jednocześnie na dwóch kierunkach studiów - 40 wol. na okres 13 tygodni,
 • emerytowani pracownicy UR, słuchacze UTW, studenci i pracownicy innych uczelni wymienionych w pkt. 1 - 10 wol. na okres 13 tygodni.
 1. Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczoną książkę, jeżeli nie została dokonana jej rezerwacja, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu. Prolongaty można dokonać samodzielnie poprzez katalog internetowy lub bezpośrednio u bibliotekarza.          
 2. Terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych obowiązuje w jednakowym stopniu wszystkich czytelników.      
 3. Za nieterminowy zwrot książek pobierane są opłaty zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR w sprawie opłat za usługi biblioteczne.     
 4. Opłaty należy uregulować w punkcie „Karty Biblioteczne” w holu Biblioteki UR lub dokonując wpłaty na konto.              
 5. Czytelnik z zadłużeniem książkowym lub finansowym nie może wypożyczać książek.
 6. W stosunku do osób  z zadłużeniem książkowym i finansowym prowadzone są działania przedwindykacyjne (wysyłane są dwa e-maile, upomnienie oraz wezwanie do zwrotu i zapłaty). Dalsze działania windykacyjne prowadzone są przez Kancelarię Prawną i Kwesturę UR.         

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Czas realizacji zamówień wynosi ok. pół godziny, a w okresie natężonego ruchu czytelniczego może ulec wydłużeniu.
 2. Zamawianie książek odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez katalog OPAC dostępny przez Internet lub z terminali w Bibliotece UR.
 3. Zamówione książki należy odbierać najpóźniej do trzech dni od daty realizacji (łącznie z sobotami roboczymi). Po tym terminie odsyłane są do magazynu.
 4. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
 • książek z oznaczeniem „cz”,
 • książek w złym stanie technicznym

IV. ZNISZCZENIE LUB ZAGUBIENIE KSIĄŻKI

 1. Korzystający ze zbiorów Wypożyczalni ponoszą odpowiedzialność za stan wypożyczonych materiałów bibliotecznych i ich terminowy zwrot.
 2. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest zwrócić identyczny egzemplarz.
 3. W przypadku braku możliwości zwrotu identycznego egzemplarza obowiązuje wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej przez Komisję ds. Wyceny i Selekcji Księgozbioru lub odkupienie innego tytułu wskazanego przez Komisję.

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów ujętych w Regulaminie Wypożyczalni może być okresowo, a w wyjątkowych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni.      
 2. Absolwenci i pracownicy UR odchodzący z Uczelni powinni uzyskać potwierdzenie rozliczenia się z Biblioteką na karcie obiegowej (po zwrocie wszystkich książek i uregulowaniu zobowiązań finansowych). Przy podbiciu karty obiegowej wymagane jest okazanie dowodu osobistego.

W kwestiach spornych decyzja należy do Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.