Regulamin Oddziału Informacji Naukowej

-A A +A

1. Z zasobów Oddziału Informacji Naukowej może korzystać użytkownik, po okazaniu i pozostawieniu aktualnej karty bibliotecznej u dyżurnego bibliotekarza.

2. W Oddziale Informacji Naukowej można korzystać:

 • z księgozbioru oznaczonego w katalogu głównym adnotacją inf. przy sygnaturze,
 • z komputerowych baz danych,
 • z baz online prenumerowanych przez Bibliotekę UR,
 • z zasobów Internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z innych dzieł księgozbioru Biblioteki UR zamówionych do czytelni Informacji Naukowej.

3. Księgozbiór Oddziału Informacji Naukowej udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek. W miejsce wyjętej z półki książki należy włożyć zakładkę (żółte zakładki w kieszonkach na regałach). Po skorzystaniu dzieło należy pozostawić na ladzie głównej lub u dyżurnego bibliotekarza.

4. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.

5. Korzystający z Informacji Naukowej obowiązani są:

 • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki,
 • pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi kartę biblioteczną.

6. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:

 • stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych,
 • z zasobów Internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
 • pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej korzystają z komputerowych baz danych i zasobów Internetu nieodpłatnie, pozostali użytkownicy wnoszą opłatę zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Biblioteki UR,
 • wszyscy użytkownicy wnoszą opłaty za wydruki komputerowe, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Biblioteki UR,
 • maksymalny czas korzystania ze stanowisk komputerowych (pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej) wynosi 1 godz. (dłuższy czas korzystania należy uzgodnić z dyżurnym bibliotekarzem), pozostali użytkownicy 30 min,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów, a także: dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

7. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.

8. Użytkownicy Informacji Naukowej mogą korzystać z samoobsługowego ksero przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.
Wysokość opłaty za odbitki ksero reguluje zarządzenie Dyrektora Biblioteki UR.

9. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.

10. Nie zezwala się na kserowanie wydawnictw wydanych do 1950 r.

11. . Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni Informacji Naukowej bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.

12. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię Informacji Naukowej.

13. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.