Regulamin Czytelni Muzycznej

-A A +A
 1. Czytelnia Muzyczna wchodzi w skład systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego i struktury Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
   
 2. W Czytelni Muzycznej można korzystać z:
  - księgozbioru,
  - czasopism,
  - zbiorów płyt (CD, analogowych), taśm,
  - nut.
   
 3. Prawo do korzystania ze zbiorów Czytelni mają:
  - pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  - nauczyciele i uczniowe szkół muzycznych w Rzeszowie - wyłącznie na miejscu,
  - pracownicy i studenci Instytutu Muzyki UR mogą wypożyczać podręczniki potrzebne na zajęcia dydaktyczne (nie dłużej jak na semestr).
   
 4. Użytkownicy Czytelni są zobowiązani do:
  - pozostawiania w szatni wierzchniego okrycia, toreb, teczek itp.,
  - pozostawienia dyżurnemu bibliotekarzowi karty bibliotecznej lub innego dokumentu,
  - wpisania się do zeszytu odwiedzin,
  - zgłaszania zauważonych uszkodzeń lub braków w wykorzystanych materiałach.
   
 5. W przypadku zniszczenia części lub całości udostępnionych materiałów, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a w przypadku braku takiej możliwości wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ustalonej przez Komisję ds. Wyceny i Selekcji Księgozbioru BUR.
   
 6. Materiały gromadzone w Czytelni Muzycznej ze względu na specyficzną formę wydawniczą, muszą być przechowywane w określonych warunkach, a użytkownicy są zobowiązani do szczególnie delikatnego obchodzenia się z nimi.
   
 7. Czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu i poleceń bibliotekarza.
   
 8. Roztrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.