Regulamin Czytelni Kampus Zalesie

-A A +A

I Korzystanie z Czytelni

 1. Z zasobów Czytelni może korzystać użytkownik, po okazaniu i pozostawieniu u dyżurnego bibliotekarza aktualnej karty bibliotecznej lub aktywowanej elektronicznej legitymacji studenckiej.
 2. W Czytelni można korzystać:
 • z księgozbioru oznaczonego w katalogu głównym adnotacją przy sygnaturze: "Ecz"
 • z zasobów Internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z czasopism bieżących z danego roku,
 • ze zbioru czasopism archiwalnych,
 1. Księgozbiór Czytelni udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek i z księgozbioru magazynowego po zamówieniu komputerowym z zaznaczeniem miejsca odbioru „Czytelnia Kampus Zalesie”. Księgozbiór archiwalny udostępniany jest po zamówieniu z magazynu. Po skorzystaniu, książki należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza.
 2. Pracownicy Czytelni udzielają informacji bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.
 3. Korzystający z Czytelni obowiązani są:
 • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki,
 • pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi kartę biblioteczną lub legitymację studencką.
 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:
 • stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych,
 • z zasobów Internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów; zabrania się instalowania innych programów, a także dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 1. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.
 2. Użytkownicy Czytelni mogą korzystać z samoobsługowego skanera, a także robić zdjęcia, przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.
 3. Nie zezwala się na skanowanie wydawnictw wydanych do 1950 r.
 4. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku, gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.
 5. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb Czytelni.
 6. Pracownicy Czytelni uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię.

II Wypożyczanie materiałów bibliotecznych

Część księgozbioru Czytelni a zwłaszcza księgozbioru wieloegzemplarzowego przeznaczona jest do wypożyczenia. W katalogu komputerowym przy zamawianiu książek należy zaznaczyć miejsce przeznaczenia pozycji: Wypożyczalnia, Czytelnia.

 1. Prawo do wypożyczania materiałów bibliotecznych przysługuje Czytelnikom zgodnie z Regulaminem Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego (BUR).
 2. Do wypożyczenia książek uprawnia elektroniczna karta biblioteczna lub elektroniczna legitymacja studencka wydana i aktywowana w BUR ul. Prof. Stanisława Pigonia 8.
 3. Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom. W wyjątkowych przypadkach obowiązuje pisemne upoważnienie.
 4. Zagubienie karty bibliotecznej, wszelkie zmiany danych osobowych oraz miejsca zamieszkania należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 5. Łączny limit wypożyczeń i terminy zwrotów określają zapisy Regulaminu Wypożyczalni BUR przy ul. Prof. Stanisława Pigonia 8.
 6. Czytelnik może trzykrotnie prolongować wypożyczoną książkę, jeżeli nie została dokonana jej rezerwacja, najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu. Prolongaty można dokonać samodzielnie poprzez katalog internetowy lub bezpośrednio u bibliotekarza.
 7. Pracownik Biblioteki może z ważnych powodów zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu wypożyczenia oraz w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 8. Terminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych obowiązuje w jednakowym stopniu wszystkich czytelników.
 9. Za nieterminowy zwrot książek pobierane są opłaty zgodnie z Zarządzeniem Rektora UR.
 10. Czytelnik może wypożyczać książki po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki.
 11. Pracownicy odchodzący z Uczelni i absolwenci winni uzyskać potwierdzenie zwrotu wypożyczonych pozycji na karcie obiegowej w BUR ul. Prof. Stanisława Pigonia 8.
 12. Czas realizacji zamówień wynosi ok. pół godziny. W okresie natężonego ruchu czytelniczego czas realizacji może ulec wydłużeniu.
 13. Zamawianie książek odbywa się wyłącznie elektronicznie poprzez Internet lub z terminala bibliotecznego.
 14. Zamówione książki należy odbierać najpóźniej do trzech dni roboczych od daty zamówienia, po tym terminie są odsyłane do magazynu.
 15. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
 • książek wydanych przed 1939 r.,
 • książek w złym stanie zachowania,
 • czasopism.
 1. Korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą odpowiedzialność za stan wypożyczonych pozycji i ich terminowy zwrot.
 2. W razie zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki Czytelnik zobowiązany jest zgłosić się do Wypożyczalni BUR ul. Prof. Stanisława Pigonia 8 w celu uregulowania zaległości zgodnie z Regulaminem BUR.

III Przepisy końcowe

 1. Czytelnik niestosujący się do przepisów ujętych w Regulaminie może być okresowo, a w wyjątkowych wypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki UR.
 2. W kwestiach spornych decyzja należy do Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.