Regulamin Czytelni Czasopism

-A A +A

1. Z zasobów Czytelni Czasopism może korzystać użytkownik, po okazaniu i pozostawieniu aktualnej karty bibliotecznej u dyżurnego bibliotekarza.

2. W Czytelni Czasopism można korzystać:

 • z czasopism bieżących z danego roku,
 • ze zbioru czasopism archiwalnych,
 • z baz online prenumerowanych przez Bibliotekę UR,
 • z zasobów Internetu,
 • z komputerowego katalogu Biblioteki UR,
 • z innych pozycji księgozbioru Biblioteki UR zamówionych do Czytelni Czasopism.

3. Księgozbiór Czytelni Czasopism udostępniany jest na miejscu w ramach wolnego dostępu do półek a księgozbiór archiwalny po zamówieniu.

4. Pracownicy Czytelni Czasopism udzielają informacji bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.

5. Korzystający z Czytelni Czasopism obowiązani są:

 • pozostawić w szatni okrycie wierzchnie, teczki, torby, plecaki,
 • pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi kartę biblioteczną.

6. Korzystanie ze stanowisk komputerowych:

 • stanowiska komputerowe zainstalowane są w celu udostępniania zbiorów i źródeł informacji niezbędnych do studiów i prac naukowo-badawczych,
 • z zasobów Internetu można korzystać tylko dla celów naukowych, edukacyjnych i dydaktycznych,
 • maksymalny czas korzystania ze stanowisk komputerowych (pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej) wynosi 1 godz. (dłuższy czas korzystania należy uzgodnić z dyżurnym bibliotekarzem), pozostali użytkownicy 30 min,
 • na stanowiskach komputerowych można korzystać tylko z zainstalowanych programów; zabrania się instalowania innych programów, a także: dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu,
 • zabronione jest wykorzystywanie komputerów do gier i zabaw komputerowych,
 • zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie wszelkich czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

7. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad korzystania ze stanowisk komputerowych bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji.

8. Użytkownicy Czytelni Czasopism mogą korzystać z samoobsługowego ksero przestrzegając przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami.

9. Nie zezwala się na kserowanie wydawnictw wydanych do 1950 r.

10. Bibliotekarz ma prawo zakazać kopiowania fragmentu dzieła ze względu na stan techniczny lub w przypadku gdy będzie to groziło jego zniszczeniem.

9. Wysokość opłaty za odbitki ksero reguluje zarządzenie Dyrektora Biblioteki UR.

10. Zabrania się wynoszenia materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez uzgodnienia z dyżurnym bibliotekarzem.

11. Pracownicy Czytelni Czasopism uprawnieni są do monitorowania pracy użytkowników na stanowiskach komputerowych oraz kontroli osób opuszczających czytelnię.

12. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.