Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

-A A +A
 1. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Celem Biblioteki jest prowadzenie działalności biblioteczno-informacyjnej dla potrzeb naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego realizuje następujące zadania i usługi:
  • gromadzenie i opracowanie księgozbioru oraz innych materiałów informacyjnych,
  • udostępnianie zbiorów,
  • prowadzenie działalności informacyjnej,
  • dokumentowanie działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • prowadzenie dydaktyki biblioteczno-informacyjnej,
  • prowadzenie prac naukowo-badawczych
  • promocja usług i zasobów bibliotecznych.
 3. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego udostępnia zbiory:
  • na miejscu w czytelniach,
  • poza Bibliotekę - przez wypożyczenia indywidualne,
  • poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • w wersji elektronicznej, za pośrednictwem strony www.
 4. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki posiadają:
  • pracownicy i studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • pracownicy i studenci innych uczelni Rzeszowa, z którymi Uniwersytet Rzeszowski ma podpisaną umowę o wzajemnym świadczeniu usług bibliotecznych,
  • emerytowani pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego,
  • inni użytkownicy - w sposób prezencyjny, bez możliwości wypożyczania książek na zewnątrz.
 5. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego jest elektroniczna legitymacja studencka/doktorancka/pracownicza lub elektroniczna karta biblioteczna.
 6. Pobierane są opłaty za: wydanie karty bibliotecznej, nieterminowy zwrot książek, usługi wypożyczalni międzybibliotecznej oraz ksero i wydruki. Wysokość opłat reguluje Zarządzenie Rektora.
 7. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych określają regulaminy jednostek organizacyjnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Godziny otwarcia Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego podane są do ogólnej wiadomości. Okresowe zmiany (okres wakacji, przerwy świąteczne, semestralne i inne) są każdorazowo poprzedzone specjalnym komunikatem.
 9. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów, poszanowania udostępnianych im materiałów bibliotecznych, pomieszczeń i wyposażenia.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w celu korzystania z usług biblioteczno-informacyjnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego wymienionych w pkt 2.

Klauzula o ochronie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą przy al. Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszów, tel. 17 872 10 10, reprezentowany przez Rektora.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, e-mail: antochow [at] ur.edu.pl
 3. Celem zbierania danych jest realizacja usług biblioteczno–informacyjnych wymienionych w pkt 2 przez Bibliotekę Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Pigonia 8, 35-959 Rzeszów, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Cofnięcie zgody, o którym mowa w pkt 13 możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy użytkownik nie ma wobec Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego żadnych zobowiązań. 
 6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z zasobów i usług Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe korzystanie z ww usług.
 7. Udostępnione przez użytkownika dane osobowe będą powierzone podmiotom przetwarzającym dane jedynie w celu realizacji usług biblioteczno-informacyjnych wymienionych w pkt 2 Regulaminu. Podmiotami przetwarzającymi dane są: dostawcy oprogramowania komputerowego, poczta, firma kurierska. Innymi odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Udostępnione przez użytkownika dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Dane osobowe są przetwarzane do momentu zaprzestania korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego przez użytkownika.