Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego

-A A +A

1. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych. Celem Biblioteki jest prowadzenie działalności biblioteczno-informacyjnej dla potrzeb naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego realizuje zadania poprzez:

 • gromadzenie i opracowanie księgozbioru oraz innych materiałów informacyjnych,
 • udostępnianie zbiorów,
 • prowadzenie działalności informacyjnej,
 • dokumentowanie działalności naukowej pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • prowadzenie dydaktyki biblioteczno-informacyjnej,
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych.

3. Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego udostępnia zbiory:

 • na miejscu w czytelniach,
 • poza Bibliotekę - przez wypożyczenia indywidualne,
 • poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne udostępniane w czytelniach BUR
 • w wersji elektronicznej w ramach Biblioteki Cyfrowej UR

4. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki posiadają:

 • pracownicy i studenci oraz słuchacze studiów doktoranckich Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • pracownicy naukowi i studenci innych uczelni Rzeszowa, z którymi Uniwersytet Rzeszowski ma podpisaną umowę o wzajemnym świadczeniu usług bibliotecznych,
 • emerytowani pracownicy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

5. Słuchacze studiów podyplomowych i inni użytkownicy niewymienieni w pkt 4 posiadają prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki wyłącznie w czytelniach.

6. Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów Biblioteki przez użytkowników wymienionych w pkt 4 i 5 jest elektroniczna karta biblioteczna lub elektroniczna legitymacja studencka.
Wysokość opłaty manipulacyjnej za wydanie karty bibliotecznej oraz wydruki komputerowe, odbitki kserograficzne i inne, na wniosek Rady Bibliotecznej zatwierdza Rektor.

7. Szczegółowe zasady korzystania ze zbiorów określają regulaminy jednostek organizacyjnych Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

8. Godziny otwarcia poszczególnych jednostek udostępniania podane są do ogólnej wiadomości. Okresowe zmiany (okres wakacji, przerwy świąteczne, semestralne i inne) są każdorazowo poprzedzone specjalnym komunikatem (również na stronie www Biblioteki).

9. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminów, poszanowania udostępnianych im materiałów bibliotecznych, pomieszczeń i wyposażenia.

10. Dane osobowe przetwarzane w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego w celu realizacji usług bibliotecznych, podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pracowników Biblioteki obowiązuje zakaz udzielania informacji o stanie konta oraz o danych osobowych innych użytkowników Biblioteki.