Regulamin Pracowni Zbiorów Specjalnych

-A A +A
  1. Z zasobów Pracowni Zbiorów Specjalnych może korzystać czytelnik, po okazaniu i pozostawieniu u dyżurnego bibliotekarza aktualnej legitymacji studenckiej/pracowniczej lub karty bibliotecznej.
  2. Księgozbiór Pracowni Zbiorów Specjalnych udostępniany jest wyłącznie na miejscu w czytelni i postanowienie to dotyczy następujących zbiorów: starych druków, druków XIX-wiecznych, reprintów, rękopisów, mikrofilmów, fotokopii, przeźroczy, grafik, zbiorów kartograficznych, dokumentów życia społecznego, norm, dokumentów na nośnikach elektronicznych, taśm magnetofonowych, rozpraw doktorskich.
  3. W uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może odmówić udostępnienia oryginału i zaproponować skorzystanie z wersji cyfrowej dokumentu.
  4. Udostępnianie rozpraw doktorskich i zasobów archiwalnych Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej regulują odrębne zasady.
  5. W przypadku udostępniania starych druków wymagana jest dodatkowa zgoda Dyrektora Biblioteki UR.
  6. Po skorzystaniu dzieło należy pozostawić u dyżurnego bibliotekarza.
  7. W Pracowni jest możliwość kserowania i robienia zdjęć tylko za zgodą bibliotekarza.
  8. Pracownicy Pracowni Zbiorów Specjalnych udzielają informacji bibliograficznych, bibliotecznych, rzeczowych oraz pomagają w korzystaniu ze źródeł informacji drukowanych i elektronicznych.
  9. Stanowisko komputerowe oraz czytnik mikrofilmów udostępniane są czytelnikom w celu skorzystania ze zbiorów i źródeł  niezbędnych do studiów oraz prac naukowo-badawczych.
  10. Rozstrzyganie w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu jest w kompetencji Dyrektora Biblioteki UR.