Rankingi czasopism

-A A +A

RANKINGI CZASOPISM

 

Lista Filadejfijska - ISI MASTER JOURNAL LIST jest wykazem tytułów czasopism naukowych indeksowanych w bazach danych Institute for Scientific Information (Instytut Informacji Naukowej w Filadelfii).

 

Impact Factor - wskaźnik wyliczany jest na bieżąco przez Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (Institute for Scientific Information) w oparciu o indeks cytowań publikacji, które ukazały się w wybranych przez Instytut Filadelfijski czasopismach naukowych

Punktacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  • 2013

Wykaz czasopism punktowanych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach z dn. 17.12.2013 r.:
Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
Część C - zawierajca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Wyszukiwarka czasopism punktowanych

  • 2012

Wykaz czasopism punktowanych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach z dn. 17.09.2012 r.:

Czę­ść A - zawie­ra liczbę punk­tów za publi­ka­cje w cza­so­pi­smach nauko­wych posia­da­ją­cych współ­czyn­nik wpływu Impact Fac­tor (IF), znaj­du­ją­cych się w bazie Jour­nal Cita­tion Reports (JCR).

Czę­ść B - zawie­ra­ liczbę punk­tów za publi­ka­cje w cza­so­pi­smach nauko­wych nie­po­sia­da­ją­cych współ­czyn­nika wpływu Impact Fac­tor (IF) 

Czę­ść C - zawie­ra­ liczbę punk­tów za publi­ka­cje w cza­so­pi­smach nauko­wych znaj­du­ją­cych się w bazie Euro­pean Refe­rence Index for the Huma­ni­ties (ERIH)

  • 2010

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 25.06.2010r.

Wykaz polskich czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 10.12.2010r. 

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 29.12.2010r.

  • 2009

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 5.05.2009r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism z dnia 16.07.2009r.

  • 2008

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 26.08.2008r.

Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism z dnia 28.11.2008r. 

  • 2007

Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dn. 19.11.2007r.